Entitats federades

Les entitats que composen la FEIAB agrupen un total de 249 places residencials de menors d´edat, distribuïdes en un total de 21 centres, a l’illa de Mallorca, en els que hi treballen 206 persones.

Els destinataris del treball de la federació son finalment els infants i adolescents que resideixen en els centres residencials i llars de les entitats integrants.

A continuació cada entitat federada explica breument la seva historia, els centres d´acollida de menors i adolescents que gestiona i altres programes, projectes o activitats que realitza.